cinclus pharma header pipette in lab 02

Cinclus Pharmas ledande läkemedelskandidat

Linaprazan glurate

Vår läkemedelskandidat representerar en ny verkningsmekanism med en förbättrad farmakokinetisk profil och möjliggör överlägsen effekt. Linaprazan glurate är en P-CAB och en prodrug av linaprazan, en substans som ursprungligen utvecklades och testades av AstraZeneca. Linaprazan glurates förmåga att kontrollera magsyran har i studier visat sig vara överlägsen nuvarande läkemedel på marknaden.

Linaprazan glurate är en P-CAB och en prodrug av linaprazan, en substans som ursprungligen utvecklades och testades av AstraZeneca. Linaprazan glurate representerar en ny generation av syrablockerare och behandling som bygger på världsledande forskningstradition.

Linaprazan glurate adresserar ett stort otillfredsställt medicinskt behov som uppskattas till över 20 miljoner personer i Europa och USA. De huvudsakliga målgrupperna är patienter med måttlig till svår eGERD eller Helicobacter pylori (H. pylori) infektion, som inte får tillräcklig effekt av nuvarande behandling. Linaprazan är den aktiva metaboliten i linaprazan glurate.


Historik och förväntade milstolpar

  • Under 2001-2005 genomförde AstraZeneca kliniska fas I- och fas II-studier på läkemedelskandidaten linaprazan i syfte att utveckla efterföljaren till Losec och Nexium. Eftersom alla patienter inte får tillräcklig symptomkontroll och läkning av erosioner av befintliga läkemedel identifierade AstraZeneca ett medicinskt behov, vilket ledde till att ett utvecklingsprojekt för P-CAB inleddes.

  • Omfattande data från 23 fas I-studier med mer än 600 försökspersoner exponerade för linaprazan och två fas II-studier med cirka 2 000 patienter exponerade för linaprazan visar att linaprazan tolereras väl, har ett snabbt insättande och full effekt vid första dosen.

  • AstraZeneca beslutade att avsluta linaprazanprojektet 2005. Rättigheterna till två molekyler, så kallade "prodrugs", av linaprazan förvärvades senare av två av grundarna av Cinclus Pharma.

Läs mer om företagets historia


Linaprazan glurate visar lovande resultat

Linaprazans prodrug, linaprazan glurate, har en längre plasmatid i kroppen jämfört med linaprazan. Den påvisar total kontroll av magsyreproduktionen och är anpassad för patienter med måttlig till svår eGERD.

 

Klinisk utveckling i korthet

Fas I-programmet fortgår som planerat. Fas II-studien på eGERD baserades på:

  • Tidigare försök med >~2 600 försökspersoner

  • Tydliga biomarkörer för pH-nivå och klinisk effekt

  • Det låga C-max-värdet indikerar en fördelaktig säkerhetsprofil

Läs mer om topline-resultaten

Läs mer om den kliniska utvecklingen av linaprazan glurate

 

Målsättning för indikationen

Den avsedda indikationen för linaprazan glurate är behandling av erosiv gastroesofageal refluxsjukdom (eGERD), för alla grader A-D inklusive läkning, underhåll av läkning samt symtomlindring. De huvudsakliga målgrupperna för linaprazan glurate är patienter med måttlig till svår eGERD (esofagit eller erosiv GERD) och patienter som inte får tillräcklig sjukdomskontroll med tillgänglig behandling.

Patienter:

  • med måttlig till svår eGERD

  • med eGERD där PPIs inte ger tillräcklig symtomlindring, läkning av erosioner och förbättrad livskvalitet.

  • med Helicobacter pylori (H. pylori)

Läs mer om de olika stadierna av GERD

 

Linaprazan glurate överträffar linaprazan

Linaprazan glurate har löst problem som lyftes fram under linaprazanprojektet.

Problem 1 med linaprazan: För kortvarig syrakontroll

Linaprazan eliminerades snabbt från kroppen och hade för kort varaktighet för syrahämning. För att uppnå långvarig syrakontroll måste linaprazan överdoseras. Därför var det inte möjligt att påvisa superioritet.

Lösning:
Detta har uppnåtts med linaprazan glurate och visats i toxikologiska studier och i två fas I-studier.

Problem 2 med linaprazan: Cmax-nivåerna var för höga

De resulterande Cmax-nivåerna var i genomsnitt 20 gånger högre än den nivå som krävs för fullständig hämning av syrautsöndringen, vilket resulterade i ökningar av levertransaminaser hos ett fåtal patienter.

Lösning:
Administrering av linaprazan glurate resulterar i cirka 75% lägre Cmax-värden jämfört med linaprazan, vilket minimerar belastningen på levern.

En långvarig effekt har redan påvisats med linaprazan glurate i prekliniska farmakologiska studier och i två fas I-studier. En tablettformulering finns på plats och nästa formulering är under utveckling och kommer att nyttjas i fas III.

Läs mer om den kliniska utvecklingen av linaprazan glurate

 

Verkningsmekanism för P-CABs

Kalium-kompetitiv syrablockerare (P-CAB)

P-CAB:s hämmar protonpumpen på ett annat site och genom en annan verkningsmekanism än PPI:s. P-CAB:s blockerar kaliumkanalen i protonpumpen via en jonbindning, till skillnad från PPI:er som binder kovalent. Detta innebär att P-CAB:s bindande verkan är reversibel. P-CABs har därför ett snabbare insättande av effekt jämfört med PPI:er och kan på ett flexibelt sätt hämma syrautsöndringen.

Källa: https://www.gastroenterologyandhepatology.net

P-CABs som linaprazan glurate fungerar annorlunda än de traditionella PPI-baserade läkemedlen som Losec och Nexium. Läs mer om hur de lyckas kontrollera syrautsöndringen och hjälpa människor med GERD här.