Investerare

Börsnotering

VIKTIG INFORMATION

Följande sidor innehåller information avseende en föreslagen transaktion av Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Bolaget”). På grund av restriktioner enligt tillämplig värdepapperslagstiftning får informationen i detta meddelande inte lämnas, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, i vissa jurisdiktioner, och är inte tillgänglig för invånare i vissa länder enligt gällande värdepapperslagstiftning.

 

Från listan nedan ange landet där du är bosatt:

Från listan nedan ange landet där du för närvarande fysiskt befinner dig:

Skicka

Genom att klicka på "SKICKA" ovan intygar du att du är en fysisk person som är bosatt och befinner sig i det land som du har angett ovan och att du har läst och förstått detta meddelande.

 

 

VIKTIG INFORMATION

Följande sidor innehåller information avseende ett erbjudande och en notering av värdepapper emitterade av Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Bolaget” respektive ”Värdepappren”). På grund av restriktioner enligt tillämplig värdepapperslagstiftning får informationen i detta meddelande inte lämnas, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, i vissa jurisdiktioner, och är inte tillgänglig för invånare i vissa länder enligt tillämplig värdepapperslagstiftning.

DETTA MATERIAL ÄR INTE AVSETT ATT LÄMNAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN OCH SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLIKATION, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Informationen häri och på följande sidor innehåller information om ett erbjudande och en notering av värdepapper emitterade av Bolaget.

Denna webbplats och informationen som görs tillgänglig här och på följande sidor är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, och utgör inte heller ett erbjudande, eller en del av ett erbjudande, om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, teckna eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, före registrering eller kvalificering. Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats, här och på följande sidor, har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller hos värdepappersmyndigheten i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Inget offentligt erbjudande av Värdepappren görs i USA.

Vad gäller de medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), förutom Sverige, som har genomfört Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (denna förordning med eventuella ändringar och eventuella tillämpliga genomförandeåtgärder i den relevanta hemmedlemsstaten under denna förordning, ”Prospektförordningen”) (var och en av dem, en ”Relevant Medlemsstat”), har inga åtgärder vidtagits, och kommer inte heller att vidtas, för att lämna ett sådant offentligt erbjudande till allmänheten avseende Värdepappren som kräver ett prospekt i någon Relevant Medlemsstat. Följaktligen kan Värdepappren endast säljas i en Relevant Medlemsstat i enlighet med ett av undantagen under Prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktar sig endast till personer i andra EES-medlemsstater än Sverige som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerade Investerare”).

Informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är marknadsföring och utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen.

Denna webbplats och informationen som den innehåller riktar sig enbart (i) till personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (iii) till subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer till vilka denna webbplats och informationen som den innehåller på annat sätt lagligen kan göras tillgänglig och som omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iv) till personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns tillsammans som ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på denna webbplats och informationen som den innehåller. En investering eller investeringsåtgärd som denna webbplats och informationen som den innehåller avser är enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att involvera Relevanta Personer. Inget prospekt har godkänts eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende Värdepapperen.

Tillgång till den information och de dokument som finns på denna del av webbplatsen kan vara förbjuden i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan vara behöriga att få tillgång till sådan information och sådana dokument. Alla personer som är bosatta utanför USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats, bör först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva värdepapper. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har rätt att ta del av material på denna webbplats eller vid tvivel avseende din rätt att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Bekräftelse av förståelse

Genom att klicka ”Ja” bekräftar och intygar du att

Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller någon annan begränsad jurisdiktion och att du antingen: (a) är bosatt eller fysiskt närvarande i Sverige; (b) är bosatt eller fysiskt närvarande en EES-medlemsstat och är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 eller artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 då den utgör en del av Storbritanniens nationella lagstiftning genom U.K. European Union (Withdrawal) Act 2018 (så som ändrad och kompletterad från tid till annan), såsom tillämpligt; eller (c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra sig denna information.

JaNej

Genom att klicka "Bekräfta" bekräftar och intygar du att du (1) har läst och förstått det föregående, (2) samtycker till att vara bunden av dess villkor, (3) har rätt att gå vidare till efterföljande delar av denna webbplats enligt tillämpliga lagar och bestämmelser, (4) samtycker till att du inte kommer att överföra eller på annat sätt skicka någon information på denna webbplats till någon person i USA eller allmänt sprida den i USA och (5) härmed intygar ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.


Jag bekräftar Jag avstår

 

 

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller från USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Du har angett att du befinner dig i USA eller annan begränsad jurisdiktion. Vi kan därför tyvärr inte ge dig tillgång till detta material och förflyttas tillbaka till startsidan av Bolagets webbplats.


Till startsidan

 

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller från USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Du har angett att du befinner dig i USA eller annan begränsad jurisdiktion. Vi kan därför tyvärr inte ge dig tillgång till detta material och förflyttas tillbaka till startsidan av Bolagets webbplats.


Till startsidan

 

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller från USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Du har angett att du befinner dig i USA eller annan begränsad jurisdiktion. Vi kan därför tyvärr inte ge dig tillgång till detta material och förflyttas tillbaka till startsidan av Bolagets webbplats.


Till startsidan

 

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller från USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Du har angett att du befinner dig i USA eller annan begränsad jurisdiktion. Vi kan därför tyvärr inte ge dig tillgång till detta material och förflyttas tillbaka till startsidan av Bolagets webbplats.


Till startsidan

 

Informationen på denna del av webbplatsen är begränsad och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller från USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådana handlingar kan utgöra ett brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Du har angett att du befinner dig i USA eller annan begränsad jurisdiktion. Vi kan därför tyvärr inte ge dig tillgång till detta material och förflyttas tillbaka till startsidan av Bolagets webbplats.


Till startsidan

 

VIKTIG INFORMATION

Följande sidor innehåller information avseende ett erbjudande och en notering av värdepapper emitterade av Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Bolaget” respektive ”Värdepappren”). På grund av restriktioner enligt tillämplig värdepapperslagstiftning får informationen i detta meddelande inte lämnas, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, i vissa jurisdiktioner, och är inte tillgänglig för invånare i vissa länder enligt tillämplig värdepapperslagstiftning.

DETTA MATERIAL ÄR INTE AVSETT ATT LÄMNAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN OCH SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLIKATION, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Informationen häri och på följande sidor innehåller information om ett erbjudande och en notering av värdepapper emitterade av Bolaget.

Denna webbplats och informationen som görs tillgänglig här och på följande sidor är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, och utgör inte heller ett erbjudande, eller en del av ett erbjudande, om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, teckna eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, före registrering eller kvalificering. Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats, här och på följande sidor, har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller hos värdepappersmyndigheten i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Inget offentligt erbjudande av Värdepappren görs i USA.

Vad gäller de medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), förutom Sverige, som har genomfört Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (denna förordning med eventuella ändringar och eventuella tillämpliga genomförandeåtgärder i den relevanta hemmedlemsstaten under denna förordning, ”Prospektförordningen”) (var och en av dem, en ”Relevant Medlemsstat”), har inga åtgärder vidtagits, och kommer inte heller att vidtas, för att lämna ett sådant offentligt erbjudande till allmänheten avseende Värdepappren som kräver ett prospekt i någon Relevant Medlemsstat. Följaktligen kan Värdepappren endast säljas i en Relevant Medlemsstat i enlighet med ett av undantagen under Prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktar sig endast till personer i andra EES-medlemsstater än Sverige som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerade Investerare”).

Informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är marknadsföring och utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen.

Denna webbplats och informationen som den innehåller riktar sig enbart (i) till personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (iii) till subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer till vilka denna webbplats och informationen som den innehåller på annat sätt lagligen kan göras tillgänglig och som omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iv) till personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns tillsammans som ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på denna webbplats och informationen som den innehåller. En investering eller investeringsåtgärd som denna webbplats och informationen som den innehåller avser är enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att involvera Relevanta Personer. Inget prospekt har godkänts eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende Värdepapperen.

Tillgång till den information och de dokument som finns på denna del av webbplatsen kan vara förbjuden i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan vara behöriga att få tillgång till sådan information och sådana dokument. Alla personer som är bosatta utanför USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats, bör först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva värdepapper. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har rätt att ta del av material på denna webbplats eller vid tvivel avseende din rätt att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Bekräftelse av förståelse

Genom att klicka ”Ja” bekräftar och intygar du att

Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller någon annan begränsad jurisdiktion och att du antingen: (a) är bosatt eller fysiskt närvarande i Sverige; (b) är bosatt eller fysiskt närvarande en EES-medlemsstat och är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 eller artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 då den utgör en del av Storbritanniens nationella lagstiftning genom U.K. European Union (Withdrawal) Act 2018 (så som ändrad och kompletterad från tid till annan), såsom tillämpligt; eller (c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra sig denna information.

JaNej

Genom att klicka ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att du (1) har läst och förstått det föregående, (2) samtycker till att vara bunden av dess villkor, (3) har rätt att gå vidare till efterföljande delar av denna webbplats enligt tillämpliga lagar och bestämmelser, (4) samtycker till att du inte kommer att överföra eller på annat sätt skicka någon information på denna webbplats till någon person i USA eller allmänt sprida den i USA och (5) härmed intygar ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.


Jag bekräftar Jag avstår

 

 

VIKTIG INFORMATION

Följande sidor innehåller information avseende ett erbjudande och en notering av värdepapper emitterade av Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Bolaget” respektive ”Värdepappren”). På grund av restriktioner enligt tillämplig värdepapperslagstiftning får informationen i detta meddelande inte lämnas, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, i vissa jurisdiktioner, och är inte tillgänglig för invånare i vissa länder enligt tillämplig värdepapperslagstiftning.

DETTA MATERIAL ÄR INTE AVSETT ATT LÄMNAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN OCH SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLIKATION, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Informationen häri och på följande sidor innehåller information om ett erbjudande och en notering av värdepapper emitterade av Bolaget.

Denna webbplats och informationen som görs tillgänglig här och på följande sidor är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, och utgör inte heller ett erbjudande, eller en del av ett erbjudande, om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, teckna eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, före registrering eller kvalificering. Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats, här och på följande sidor, har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller hos värdepappersmyndigheten i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Inget offentligt erbjudande av Värdepappren görs i USA.

Vad gäller de medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), förutom Sverige, som har genomfört Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (denna förordning med eventuella ändringar och eventuella tillämpliga genomförandeåtgärder i den relevanta hemmedlemsstaten under denna förordning, ”Prospektförordningen”) (var och en av dem, en ”Relevant Medlemsstat”), har inga åtgärder vidtagits, och kommer inte heller att vidtas, för att lämna ett sådant offentligt erbjudande till allmänheten avseende Värdepappren som kräver ett prospekt i någon Relevant Medlemsstat. Följaktligen kan Värdepappren endast säljas i en Relevant Medlemsstat i enlighet med ett av undantagen under Prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktar sig endast till personer i andra EES-medlemsstater än Sverige som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerade Investerare”).

Informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är marknadsföring och utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen.

Denna webbplats och informationen som den innehåller riktar sig enbart (i) till personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (iii) till subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer till vilka denna webbplats och informationen som den innehåller på annat sätt lagligen kan göras tillgänglig och som omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iv) till personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns tillsammans som ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på denna webbplats och informationen som den innehåller. En investering eller investeringsåtgärd som denna webbplats och informationen som den innehåller avser är enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att involvera Relevanta Personer. Inget prospekt har godkänts eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende Värdepapperen.

Tillgång till den information och de dokument som finns på denna del av webbplatsen kan vara förbjuden i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan vara behöriga att få tillgång till sådan information och sådana dokument. Alla personer som är bosatta utanför USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats, bör först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva värdepapper. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har rätt att ta del av material på denna webbplats eller vid tvivel avseende din rätt att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Bekräftelse av förståelse

Genom att klicka ”Ja” bekräftar och intygar du att

Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller någon annan begränsad jurisdiktion och att du antingen: (a) är bosatt eller fysiskt närvarande i Sverige; (b) är bosatt eller fysiskt närvarande en EES-medlemsstat och är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 eller artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 då den utgör en del av Storbritanniens nationella lagstiftning genom U.K. European Union (Withdrawal) Act 2018 (så som ändrad och kompletterad från tid till annan), såsom tillämpligt; eller (c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra sig denna information.

JaNej

Genom att klicka ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att du (1) har läst och förstått det föregående, (2) samtycker till att vara bunden av dess villkor, (3) har rätt att gå vidare till efterföljande delar av denna webbplats enligt tillämpliga lagar och bestämmelser, (4) samtycker till att du inte kommer att överföra eller på annat sätt skicka någon information på denna webbplats till någon person i USA eller allmänt sprida den i USA och (5) härmed intygar ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.


Jag bekräftar Jag avstår

 

 

VIKTIG INFORMATION

Följande sidor innehåller information avseende ett erbjudande och en notering av värdepapper emitterade av Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Bolaget” respektive ”Värdepappren”). På grund av restriktioner enligt tillämplig värdepapperslagstiftning får informationen i detta meddelande inte lämnas, publiceras eller distribueras, helt eller delvis, i vissa jurisdiktioner, och är inte tillgänglig för invånare i vissa länder enligt tillämplig värdepapperslagstiftning.

DETTA MATERIAL ÄR INTE AVSETT ATT LÄMNAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN OCH SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLIKATION, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Informationen häri och på följande sidor innehåller information om ett erbjudande och en notering av värdepapper emitterade av Bolaget.

Denna webbplats och informationen som görs tillgänglig här och på följande sidor är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, och utgör inte heller ett erbjudande, eller en del av ett erbjudande, om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, teckna eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, före registrering eller kvalificering. Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats, här och på följande sidor, har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller hos värdepappersmyndigheten i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Inget offentligt erbjudande av Värdepappren görs i USA.

Vad gäller de medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), förutom Sverige, som har genomfört Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (denna förordning med eventuella ändringar och eventuella tillämpliga genomförandeåtgärder i den relevanta hemmedlemsstaten under denna förordning, ”Prospektförordningen”) (var och en av dem, en ”Relevant Medlemsstat”), har inga åtgärder vidtagits, och kommer inte heller att vidtas, för att lämna ett sådant offentligt erbjudande till allmänheten avseende Värdepappren som kräver ett prospekt i någon Relevant Medlemsstat. Följaktligen kan Värdepappren endast säljas i en Relevant Medlemsstat i enlighet med ett av undantagen under Prospektförordningen. Denna del av webbplatsen riktar sig endast till personer i andra EES-medlemsstater än Sverige som är ”kvalificerade investerare” i den mening som avses i artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen (”Kvalificerade Investerare”).

Informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen är marknadsföring och utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen.

Denna webbplats och informationen som den innehåller riktar sig enbart (i) till personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) till professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (iii) till subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer till vilka denna webbplats och informationen som den innehåller på annat sätt lagligen kan göras tillgänglig och som omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern, eller (iv) till personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns tillsammans som ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på denna webbplats och informationen som den innehåller. En investering eller investeringsåtgärd som denna webbplats och informationen som den innehåller avser är enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att involvera Relevanta Personer. Inget prospekt har godkänts eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende Värdepapperen.

Tillgång till den information och de dokument som finns på denna del av webbplatsen kan vara förbjuden i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan vara behöriga att få tillgång till sådan information och sådana dokument. Alla personer som är bosatta utanför USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats, bör först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva värdepapper. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du inte har rätt att ta del av material på denna webbplats eller vid tvivel avseende din rätt att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Bekräftelse av förståelse

Genom att klicka ”Ja” bekräftar och intygar du att

Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Kanada, Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller någon annan begränsad jurisdiktion och att du antingen: (a) är bosatt eller fysiskt närvarande i Sverige; (b) är bosatt eller fysiskt närvarande en EES-medlemsstat och är en kvalificerad investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 eller artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 då den utgör en del av Storbritanniens nationella lagstiftning genom U.K. European Union (Withdrawal) Act 2018 (så som ändrad och kompletterad från tid till annan), såsom tillämpligt; eller (c) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra sig denna information.

JaNej

Genom att klicka ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att du (1) har läst och förstått det föregående, (2) samtycker till att vara bunden av dess villkor, (3) har rätt att gå vidare till efterföljande delar av denna webbplats enligt tillämpliga lagar och bestämmelser, (4) samtycker till att du inte kommer att överföra eller på annat sätt skicka någon information på denna webbplats till någon person i USA eller allmänt sprida den i USA och (5) härmed intygar ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.


Jag bekräftar Jag avstår