Bolagsstyrning – Styrelse

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Cinclus Pharma har ett revisionsutskott som består av Helena Levander (ordförande) och Wenche Rolfsen (ledamot) och Nina Rawal (ledamot). Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt bistå vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisorer.

 

Ersättningsutskott

Cinclus Pharma har ett ersättningsutskott bestående av Torbjörn Koivisto (ordförande) och Lennart Hansson (ledamot). Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsriktlinjer, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande befattningshavare samt incitamentsprogram.