cinclus pharma header man talking to female doctor

Klinisk utveckling

Följ framstegen och den fortsatta utvecklingen av linaprazan glurate

Klinisk utveckling

Den pågående kliniska utvecklingen och testningen av linaprazan glurate visar lovande resultat när det gäller syrakontroll och sänkning av Cmax-värdet* vilket minskar belastningen på levern. Följ framstegen och den fortsatta utvecklingen här.

Fas II-studien inleddes under Q3 2021, inom ramen för ett riskreducerat kliniskt utvecklingsprogram, baserad på resultat från fas I studier och erfarenheter från tidigare försök med den aktiva metaboliten linaprazan. Tydliga biomarkörer baserade på publicerade data samt resultaten från de genomförda fas I studierna minskar den kommande utvecklingsrisken. Dessa biomarkörer applicerades i designen av fas II studien med huvudsyftet att optimera precisionen i dosvalet för de kommande fas III-studierna. LEED fas II-studien avslutades Q4 2022 och "för patienter med måttlig till svår eGERD, LA-gradering C/D, var den högsta läkningsgraden efter fyra veckor för en dosgrupp med linaprazan glurate 89%, jämfört med 38% i gruppen som behandlades med lansoprazol."

Kliniska tester av linaprazan glurate – fas I till fas III


Fas I

Fas I inleddes i februari 2017 och rekryteringen av försökspersoner till "first-in-human study" avslutades under fjärde kvartalet 2017. Tre kliniska fas I-studier är avslutade. Ytterligare fas I studier pågår och är planerade. Alla genomförda studier visade att linaprazan glurate är säkert och väl tolererat.


Fas II

Fas II-studien initierades under andra halvan av 2021 som en del av ett riskreducerat kliniskt utvecklingsprogram, baserat på erfarenheter från tidigare försök med den aktiva metaboliten linaprazan och avslutades Q4 2022 med positiva resultat. Ändamålet med studien var att stödja valet av den optimala dosen för fas III-studierna, baserat på dosberoende läkningsfrekvens av erosiv esofagit.

Programmet baseras på:

 • Tidigare studier som exponerade ~2 600 försökspersoner för den aktiva metaboliten av linaprazan glurate

 • Tillgång till tydliga biomarkörer

 • Stark korrelation mellan plasmakoncentration och pH-kontroll


Fas III

Fas III kommer att inledas under 2023.


Studier som utförts på linaprazan (den huvudsakliga metaboliten)

Omfattande data från 23 fas I-studier som exponerade mer än 600 försökspersoner och två fas II-studier som exponerade cirka 2 000 patienter för den aktiva metaboliten visar att linaprazan tolererades väl, hade ett snabbt insättande och full effekt vid första dosen. Linprazan är den aktiva metaboliten av linaprazan glurate.


Fas I – tre studier avslutade

Dosrelaterad pH-kontroll och en tydlig biomarkör är signifikanta resultat från de avslutade fas I-studierna.


Dosberoende pH-kontroll


Linaprazan glurate – Flytande beredning


Översikt över SAD/MAD-studien

Studie av ökande singeldos (single ascending dose, SAD) och ökande multipel dos (multiple ascending dose, MAD) utförd i Sverige.


Huvudsyfte och resultat

Linaprazan glurate var säker och vältolererad. Inga allvarliga biverkningar (serious adverse event, SAE) uppstod efter dosering.

 • Dosrelaterad farmakokinetik

 • Dosrelaterad syrahämning och tydligt PK/PD-förhållande

 • Ingen effekt av födointag upptäcktes

 • Studiens definierade maximala dos uppnåddes

 • Vid högre dosnivåer bibehölls hämningen av magsyra under 24 timmar


Beskrivning

 • Enstaka och flera ökande doser

 • Flytande beredning

 • Första studien i människa

 • Medicinskt ID-nummer: NCT03105376


Utvärderingsparameter

 • Frekvens av oönskade effekter, laboratorieresultat och vitalparametrar

 • Standardiserade PK-parametrar

 • Dosbegränsande toxicitet

 • Förhållandet mellan PK/PD-parametrar där PD är intragastriskt pH under 24 timmar


Antal patienter

 • Totalt doserades 28 försökspersoner, varav 9 försökspersoner doserades mer än en gång

 • Genomförd av CTC Clinical Trial Consultants i Uppsala


Tidsplan

Inleddes i februari 2017. Final studierapport i februari 2018.


Utformning av fas II

 

Huvudsyfte

Studiens huvudsyfte är att bekräfta dosvalet av linaprazan glurate för fas III-studier baserat på fyra veckors läkning av esofagit.


Sekundära syften

 • Utvärdera säkerheten och tolerabiliteten hos linaprazan glurate jämfört med PPI

 • Jämföra symtomresponsen efter fyra veckor med fyra olika dosnivåer av linaprazan glurate jämfört med PPI

 • Modellera den optimala dosen av linaprazan glurate med hjälp av läkningsfrekvens och PK-data från patienter doserade med linaprazan glurate


Beskrivning

En randomiserad, dubbelblind, aktiv komparatorkontrollerad studie med parallellgruppsdesign med fem armar som genomfördes på patienter med refluxesofagit av grad C eller D samt patienter som fortfarande inte läkt efter åtta veckors läkningsbehandling med PPI.

Den dubbelblinda delen av studien omfattar fyra veckor följd av fyra veckors öppen behandling med PPI.


Utvärderingsparameter

 • Den primära utvärderingsparametern är andelen patienter med läkt eGERD efter fyra veckors behandling

 • Utvärdera säkerheten och tolerabiliteten för linaprazan glurate

 • Symtomsvar under och efter åtta veckor

 • Modellera den optimala dosen av linaprazan glurate för fas III


Antal patienter

 • Minst 200 utvärderingsbara patienter

 • Ungefär 60 sites

 • 7-8 länder i Europa och USA


Tidsplan

Första patientens första besök (FPFV) under Q3 2021 och den sista patientens sista besök (LPLV) under Q3 2022.

 

*C-max är ett numeriskt värde som beskriver den högsta koncentrationen av läkemedlet i blodet.